Dự án

HFIC

Khách hàng: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
Khu vực: Hồ Chí Minh - Việt Nam
Lĩnh vực: Doanh nghiệp tài chính Nhà nước
Dịch vụ cung cấp:
  • Thiết kế giao diện
  • Lập trình hệ thống
  • Duy trình, vận hành website